Entegre Yönetim
Sistemleri Politikası

Aygaz, Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri doğrultusunda çalışma prensibiyle başta ana faaliyet konusu LPG olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda;

 • Öncü ve yenilikçi şirket olmayı,
 • Yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutmayı, en iyi ürün ve hizmeti sunmayı,
 • Etik değerlere uygun çalışmayı,
 • Mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı,
 • Stratejik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi,
 • İş süreçlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşteri algısını, sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve bağlılığını ön planda tutmayı ve müşteri şikayetlerine Müşteri Şikayetleri Yönetim Taahhüdü ile uygulanabilir çözümler sunmayı,
 • Paydaşların görüşlerini alarak paydaş memnuniyetini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde en iyi şekilde sağlamayı ve geliştirmeyi,
 • Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı düzenli olarak ölçerek sürdürmeyi,
 • İnovasyon, dijitalleşme ve iklim değişikliği stratejilerini destekleyici faaliyetler yürütmeyi,
 • Toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalıklarına ve yaralanmaya karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi,
 • Ürün ve faaliyetleri ile ilgili olası çevresel olumsuz etkileri yaşam döngüsü analizi çalışmaları yaparak azaltmayı,
 • Bünyesindeki tesis, bina tasarım ve satın alma faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
 • Kirliliği önlemeyi, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı,
 • Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı,
 • Faaliyetleri hakkında toplumu bilgilendirmeyi, ana politikası olarak benimsemiştir.

Aygaz A.Ş.’nin tüm çalışanları Entegre Yönetim Sistemleri Politikası’nın esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.


Entegre Yönetim Sistemleri Politikası, Aygaz A.Ş’de belgelendirilmiş şekilde uygulanan ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 50001 Enerji standartları gerekliliklerini yerine getirmek üzere kurulan ve sürdürülen Entegre Yönetim Sistemlerinin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Şirketimiz sağlık, emniyet, çevre ve enerji ile ilgili performansını takip etmek ve değerlendirmek amacı ile yıllık hedeflerini belirlemekte, ilgili birimlere yaygınlaştırmakta ve hedeflerine ulaşmak için tüm gücüyle çalışmayı taahhüt etmektedir. Bu hedeflere Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2016-2017’den ulaşılabilinir.


Aygaz A.Ş.’de sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin konuların takibi “Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu” tarafından gerçekleştirilir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Finansman Müdürlüğü, Kalite Sistem, SEÇ-G ve Sektörel İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden oluşur. Bu ekip gerekli hallerde tüm Aygaz işbirimlerini çalışmanın içine dahil ederek ilerler. Sürdürülebilirlik konuları çalışma grubu tarafından Genel Müdür’e raporlanır. Genel Müdür gündeme bağlı olarak değerlendirmesini yapar, gerekli hallerde Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.


Aygaz A.Ş. sürdürülebilir yönetim yaklaşımı ile sürdürülebilir paydaş katılımını sağlamak amacıyla paydaş görüşlerine 2 yılda 1 yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’nda yer vermektedir.

Aygaz Bilgi Güvenliği Politikası