Etik İlkeler

Aygaz’da şirketin bağlı olduğu Koç Topluluğu’nun imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer alan insan hakları ve çalışma standartları ilkelerine uyum esas alınır ve bu ilkeler tüm insan kaynakları süreçlerinin merkezinde yer alır. Bu kapsamda, tüm çalışanlar etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilir. Çalışanların sendikal örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınır. “Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmama” esası benimsenir. Küresel İlkeler kapsamındaki tüm bu politikalar, çalışma ortamının yanı sıra tüm paydaş ilişkilerinde de uygulanır.

Aygaz’da çalışma hayatını düzenleyen en önemli yönerge, Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un belirlediği temel ilkeleri esas alan Etik Davranış Kurallarıdır. Personel yönetmeliği ile birlikte uygulanan Etik Davranış Kuralları yönetmelik olarak tüm çalışanlarımıza tamim edilmiş olup işe alım ve oryantasyon sürecinin ayrılmaz parçası olarak kullanımdadır.

Başta Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Uygulamaları olmak üzere, Etik kuralların işleyişi ve sağlıklı bir şekilde uygulanması için şirket bünyesinde görevlendirilmiş Etik Kurul, Genel Müdür, konu ile ilgili üst yönetim, İnsan Kaynakları Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşmaktadır. Aygaz çalışanları veya Aygaz adına hareket eden kişiler Etik Kurallara aykırı hareket eden kişi ve kurumları veya bu kurallara aykırılık gösteren her hangi bir durumu derhal ve direk olarak Etik Kurula iletmekle yükümlüdür. Bildirimler tamamen gizli tutulur. Bildirim sonrasında yapılacak olan inceleme ve soruşturma süresince de gizlilik kurallarına azami dikkat gösterilerek öncelikli olarak bildirimi yapan personelin zarar görmemesi esasına uygun hareket edilir. Etik kurallara uygunsuzluk halindeki şirketteki işleyiş ve gerekli yaptırımlar Çalışma Hayatı ile ilgili Yükümlülükler ve Uygulama Prosedürü kapsamında detaylı şekilde tarif edilip tüm çalışanlara yayınlanmıştır.

Aygaz, bağlı olduğu Koç Topluluğu’nun 2013 yılında imzaladığı, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni benimsemiştir ve bildirgedeki aşağıdaki ilkelere gönüllü olarak uyma ve ülke genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasında öncülük etme taahhütüyle faaliyetlerini sürdürür.

1- İnsan haklarına saygılıyız. Tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesi ile davranırız.
2- Kadın, erkek çalışanımızın cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
3- Kadınların iş gücüne katılımını özel olarak destekleriz.
4- Kadın-erkek fırsat eşitliği kriterlerini tüm İnsan Kaynakları politikalarımızda tanımlarız.
5- Eşit işe eşit ücret politikası ile hareket eder, takipçisi oluruz.
6- Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli mekanizmaları kurarız.
7- Eğitim politikaları oluşturur, izler, kadınların katılımına özel olarak dikkat ederiz.
8- İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.
9- Fırsat eşitliği plan ve kazanımlarımızla ilgili gelişmeleri iç ve dış iletişimle duyururuz.
10- Bildirgenin tüm etki alanımıza (iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz) yayılmasını sağlarız.
11- Bildirgede yer alan hususların takibi için kurumumuzda bir liderlik ekibi oluştururuz.


Aygaz Etik Davranış Kuralları için tıklayınız.