İnsan Kaynakları Uygulamaları

Doğru Pozisyona Doğru Aday

Aygaz, şirket vizyonuna hizmet edecek yetkin çalışanları kuruma kazandırırken yeni nesil seçme ve yerleştirme süreçleri uygulamaktadır. Şirketi ileriye taşıyacak yeteneklere ulaşmak hedefiyle işveren markası ile güçlü tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Geleceğin parlak gençlerine, Aygaz’ın yapıcı ve öncü kurum kültürünü tanıtan, onları sektör ve Koç Topluluğu hakkında bilgilendiren üniversite etkinlikleri düzenlemekte, çeşitli iletişim mecraları üzerinden işveren markasını güçlendirmeye yönelik faaliyetler organize etmektedir.

Nitelikli insan kaynağının Aygaz bünyesine kazandırılması amacıyla yürütülen seçme ve yerleştirme süreçleri; her yönetim kademesinden sağlanan katılım ile grup mülakatları, vaka çalışmaları, sunumlar, yabancı dil seviye tespiti, sayısal ve sözel testler, kişilik envanteri uygulamaları ve referans araştırmalarını içermektedir. Adaylar rekabet eşitliği, din, dil, ırk, etnik köken ve cinsiyet kavramlarından bağımsız olarak rol bazlı değerlendirilir ve işe alım stratejileri her sene global trendler doğrultusunda kalibre edilir. “Doğru pozisyona doğru aday” ve “İş’te eşitlik” yaklaşımlarından yola çıkılarak titizlik ve hassasiyetle seçilen çalışanlar, Aygaz’daki oryantasyon süreçlerine teklifi kabul ettikleri anda kapsamlı, interaktif ve dijital bir platform üzerinden başlamaktadırlar.

Performans Yönetimi

Aygaz, çalışan performansını objektif olarak değerlendirmeyi odağında tutan performans yönetim sistemiyle kısa vadeli getiriler yerine sürdürülebilir değerler yaratılmasının ödüllendirilmesini hedeflemektedir.

Bu doğrultuda objektif ve sayısal kriterlere dayalı bir performans sistemi uygulanmaktadır. 2018 yılında geliştirilen SF sistemi ile çalışanların hedeflerini mobil ortamda oluşturup onay süreçlerini yürütebileceği ve yıl boyunca her yerden rahatlıkla erişebileceği bir ortam yaratılmıştır. 2020 yılında “Ara Dönem Performans Değerlendirme Süreci” ve “Yıl Sonu Performans Değerlendirme Süreci” olmak üzere yılda iki kere uygulanan süreç 2021 yılı itibarıyla Koç Diyalog Performans Sistemi olarak tamamen güncellenen akış ve dijital altyapısıyla uygulamaya devam edilecektir.

Koç Topluluğu’nun bir parçası olarak dahil olunan, yeni iş yapış ve çalışma şekillerini destekleyen, dijital dönüşüm ve çevik çalışma anlayışa hız kazandıracak bu Performans Yönetimi anlayışla şirket kültürünün; fikir alışverişine daha çok yer veren, diyaloğun arttığı, özgür, şeffaf ve yaratıcı bir iş ortamı vadeden, daha kapsayıcı ve gelişim odaklı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.

Yeni performans sistemi sadece süreç değişimlerini değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümünü de içerdiğinden; kurumsal eğitim dünyasının en iyilerinden olan Emeritus, NeuroLeadership Institute (NLI) ve Columbia Business School’un iş birliği ile hazırlanan eğitimler, Aygaz’ın tüm ofis çalışanlarının kullanımına açılmıştır.

Saha çalışanları için de göstergeler ve yetkinlikler baz alınarak sistem üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Planlama

Aygaz her kademede çalışanının eğitimi ve gelişimi için kaynak ayırır. 360 derece yetkinlik farkındalık sistemi ile çalışanların yetkinlikleri ölçülür, bu doğrultuda çalışanların gelişim planları yapılır. Gelişim araçları olarak geleneksel sınıf eğitimlerinin yanında, online eğitimler, okuma materyalleri, outdoor eğitimler, rotasyonlar ve proje çalışmaları kullanılır. Bununla beraber kişisel gelişim, liderlik, teknik ve mesleki eğitimlerle birlikte satış ekiplerineyönelik özel Satış Gelişim Programları tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

İç İletişim

Aygaz’da yıllık olarak İç İletişim Planı hazırlanır ve çalışanlardan gelen geri bildirimler sayesinde bu plan sürekli olarak canlı ve güncel tutulur. Bu doğrultuda Üst Yönetim İş Sonuçları Paylaşım Toplantıları, BizBize etkinlikleri, teras kahvaltıları, bölge ve tesis ziyaretleri, hizmet ödül törenleri, departman yemekleri, kültür gezileri, spor şenliği, yıl sonu iletişim toplantısı ve kutlaması, Türk Müziği Korosu konserleri, sosyal aktivite grupları ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilir.

Yetenek Yönetimi

Entegre Kariyer ve Yetenek Yönetimi
Aygaz’da çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda; kendilerinin kariyer beklentilerinin de değerlendirmeye alındığı kariyer planları yapılmaktadır. Koç Holding kariyer yönetimi vizyonunun da desteklediği rotasyon ve mobilite imkanlarına açıklığın, anlık ve sürekli olarak takip edilebilmesi adına, Aygaz’da çalışanların kısa veya uzun vadede kendi kariyer beklentilerini, mobilite durumlarını, rotasyon taleplerini, uzmanlıklarını belirtebilecekleri dijital bir platform kullanılmaktadır.

Her yıl belli metodolojilerle ve yönetim görüşleriyle gerçekleştirilen Stratejik İnsan Kaynakları Planlama Toplantıları ile geleceğin Aygaz hedef ve stratejilerine uyumlu olarak şirket yönetici potansiyel havuzu ve tüm yönetim pozisyonları için yedekleme planları oluşturulmakta ve potansiyel çalışanlar bu planlara yerleştirilmektedir. Bu planlama süreciyle: • Şirket stratejisi çerçevesinde mevcut ve planlanan organizasyon yapılarını gözden geçirmek
• Yetenekleri tanımlamak ve organizasyonel ihtiyaçlarla eşleştirmek böylelikle olası yönetim değişikliklerinde sürdürülebilir şirket yönetimi başarısı sağlamak
• Yetenek gelişimi ihtiyaçlarını belirlemek ve strateji oluşturmak
• Potansiyel çalışanları ve kritik pozisyonları belirlemek
• Yedekleme planlarını gözden geçirmek
• Kariyer planlarını ve gelişim planlarını hazırlamak amaçlanmaktadır.

Süreç sonundaki önceliklere göre çalışanlara özel eğitim ve gelişim imkanları sunularak bir sonraki pozisyona en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Ücret Yönetimi ve Yan Faydalar

Aygaz’da tüm işlerin, kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen ve iş büyüklüklerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası bir iş değerlendirme sistemi kullanılır. Şirketin mevcut ücret yapısı, piyasadaki konumu, rekabet ve ödeme gücü doğrultusunda belirlenen rekabetçi ücret politikası; cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin adil şekilde uygulanır. Sendikalı çalışanların ücretlendirilmesi, iş alanına göre Mess veya Denizciler Sendikası toplu iş sözleşmeleri kapsamında belirlenir. Çalışanlara ücret yılda 12 maaş + 4 ikramiye olmak üzere 16 maaş olarak yapılırken, tüm çalışanlara yapılan standart ve görev gereği değişiklik arz eden kapsamlı yan faydalar sunulmaktadır.

Ödüllendirme

Çalışanları, şirket hedefleri doğrultusunda sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde teşvik etmek, başarıları ve çabalarından dolayı motive etmek amacıyla takdir ve ödül sistemleri uygulanır. Üstün Başarı Ödülü, Hizmet Ödülü, En Başarılı Koçlular Ödülü, İnovasyon Ödülleri, Aygaz’ın Yıldızları Ödülü, Buluş Ödülleri ve durumsal ödüller verilir, Bu takdir ve ödül sistemleri kapsamında şirketin strateji ve öncelikleri ile ilişkili aşağıdaki alanlarda fark ve katma değer yaratan davranış ve projeler ödüllendirilir.

a. İnsana Odaklanan Yıldızlar
b. Çevreye ve Topluma Değer Katan Yıldızlar
c. Geliştiren Yıldızlar
d. Dönüşen Yıldızlar (Yaratıcılık Yenilikçilik & Dijitalleşme)
e. Sonucu Koşan Yıldızlar
f. İşbirlikçi Yıldızlar
g. Müşteriye Odaklanan Yıldızlar

Çalışan Bağlılığı İle Sürdürülebilir Verimlilik

Aygaz, uluslararası normlar ve makro trendleri insan kaynakları stratejileriyle birleştirerek, sektörün en iyilerinden oluşan, yaratıcı, yetkin ve yüksek motivasyon sahibi bir çalışan kadrosu oluşturup iş dünyasında öncü ve örnek bir konum sahibi olmayı hedeflemektedir.

Yüksek müşteri memnuniyeti yaratmanın en temel koşullarından biri olan çalışan bağlılığı ve memnuniyetini her seviyede yüksek tutabilmek amacıyla, Aygaz her sene iç müşterilerinden gelen geribildirimleri değerlendirmektedir. Bu kapsamda, 1996 yılından bu yana, bağımsız bir araştırma firması aracılığıyla memnuniyet ve bağlılığı ölçümleyen araştırmalar uygulamaktadır. Bu araştırmaların çıktıları, güçlü yönlerin ve gelişim alanlarının analizi, iş süreçleri ve insan kaynakları politikalarının gözden geçirilmesi, aksiyon planlarının oluşturulması ve bağlılığı sürdürülebilir kılmak amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Bağlılığı Destekleyen Çalışan Deneyimi

Dijitalleşme, büyük veri ve mobilite ile birlikte ortaya çıkan farklı çalışma modellerinin ön ayak olduğu büyük bir dönüşüm “deneyim” konusunu işveren vaadi ve markasının da ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Çalışanların şirketleriyle gerçekleştirdikleri etkileşimlere dair sahip oldukları algıların bütünü olan çalışan deneyimi Aygaz’da öncelikli odaklanan konulardan biridir. Çalışma ortamlarını iyileştiren, verimliliği artıran araç ve teknolojileri, çalışanların en iyi performanslarını sergilemesini sağlayan gelişim çözümleri sunan bir çalışan deneyimi yaratmak amacıyla stratejiler geliştirilir.

Deneyimi iyileştirmekte en önemli konulardan birinin çalışanı dinlemek olduğu farkındalığıyla hareket eden Aygaz, çalışanlarını farklı kanallar üzerinden taleplerini ve tecrübelerini paylaşmaya teşvik eder.

Yıllık Çalışan Bağlılığı Araştırması’nın yanı sıra çalışanlarının ihtiyaçlarını ve duygularını fark etmek amacıyla aylık duygu durum anketleri, bölge olarak uzak kalınan çalışanların ihtiyaçlarının ve deneyimlerinin paylaşılması için HR Break gibi uygulamalar gerçekleştirir. Böylelikle tüm aksiyonlar çalışan odağında ve çalışan önerileriyle hayata geçiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aygaz, faaliyet alanı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara özel bir önem verir. Tüm operasyonlarında çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda olmasını iş önceliği olarak görür. Eğitim planlamasında önceliklendirilen iş güvenliği eğitimleri ve önleyici yaklaşım ile şirket içinde iş güvenliği kültürü oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı tüm çalışanlarını en üst seviyede korumayı hedefler.

Tazminat Politikası

Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına yasanın 14, 24 ve 25. Maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.


İhbar tazminatı: İhbar tazminatı için ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, ihbar tazminatı işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.